sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Yasutake, Nobutoshi

Normalized to: Yasutake, N.

35 article(s) in total. 45 co-authors, from 1 to 19 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Ayriyan, Alexander S..

-

Benic, Sanjin.

-

Blaschke, David B..

-

Burgio, G. F..

-

Chen, Hsiao-Wen.

-

Cheoun, Myung-Ki.

-

Eriguchi, Yoshiharu.

-

Fujimoto, Masayuki Y..

-

Fujisawa, Kenta.

-

Furumoto, T..

-

Grigorian, Hovik.

-

Hashimoto, Masa-aki.

-

Hidaka, Jun.

-

Hirai, Ryosuke.

-

Kajino, Toshitaka.

-

Kashiwa, Kouji.

-

Kiuchi, Kenta.

-

Kohno, Makoto.

-

Kotake, Kei.

-

Kouno, H..

-

Kuroda, Takami.

-

Kutsuna, Masamichi.

-

Lastowiecki, R..

-

Maruyama, Tomoyuki.

-

Maslov, K. A..

-

Mathews, Grant J..

-

Mathews, Toshitaka Kajino. Grant. J..

-

Nagakura, Hiroki.

-

Noda, T..

-

Okawa, Hirotada.

-

Rijken, TH. A..

-

Ryu, C. Y..

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Schulze, H. -J..

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Sotani, Hajime.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Tamagawa, Toru.

-

Tatsumi, Toshitaka.

-

Togashi, H..

-

Voskresensky, D. N..

-

Xia, C..

-

Yahiro, M..

-

Yamada, Shoichi.

-

Yamamoto, Y..