sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tanabe, H.

Normalized to: Tanabe, H.

10 article(s) in total. 57 co-authors, from 1 to 9 common article(s). Median position in authors list is 7,0.

Co-author(s):

Ando, Hiroyasu.

-

Chikada, Yoshihiro.

-

Goto, M..

-

Harashima, T..

-

Hata, R..

-

Hayashi, Masahiko.

-

Hayashi, Y..

-

Imanishi, Masatoshi.

-

Imi, Katsumi.

-

Inomoto, M..

-

Iwai, J..

-

Iwamuro, F..

-

Iye, Masanori.

-

Kaifu, N..

-

Kajisawa, M..

-

Kaminou, Y..

-

Kanzawa, Tomio.

-

Karoji, H..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kobayashi, N..

-

Kosugi, George.

-

Kurakami, Tomio.

-

Kuwahata, A..

-

Maihara, Toshinori.

-

Miyazaki, S..

-

Motohara, Kentaro.

-

Nakajima, Taku.

-

Nishimura, Tetsuo.

-

Nishizuka, N..

-

Noumaru, J..

-

Ogasawara, R..

-

Okamura, Sadanori.

-

Omata, Koji.

-

Ono, Yoshiaki.

-

Oya, S..

-

Saito, Y..

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sekiguchi, K..

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shimizu, Toshifumi.

-

Simpson, C..

-

Taguchi, T..

-

Takata, Tadafumi.

-

Tamura, M..

-

Tanaka, I..

-

team, Swift Italian.

-

Terada, Hiroshi.

-

Terada, T..

-

Tokunaga, Alan T..

-

Totani, Tomonori.

-

Tsukamoto, H..

-

Usuda, Tomonori.

-

Yamada, T..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yanagisawa, K..

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Yoshii, Y..