sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Tamazawa, Harufumi

Normalized to: Tamazawa, H.

16 article(s) in total. 47 co-authors, from 1 to 15 common article(s). Median position in authors list is 3,5.

Co-author(s):

Aoyama, Tadanobu.

-

Carrasco, V. M. S..

-

Coupon, J..

-

Ebihara, Yusuke.

-

Fujiwara, Yoshi.

-

Fujiyama, Masashi.

-

Gallego, M. C..

-

Harikane, Yuichi.

-

Hattori, Kaori.

-

Hayakawa, Hisao.

-

Hayakawa, Shoko.

-

Hotta, H..

-

Hsieh, B. C..

-

Iijima, H..

-

Imada, Shinsuke.

-

Ishigaki, M..

-

Isobe, Hiroaki.

-

Iwahashi, Kiyomi.

-

Kataoka, Ryuho.

-

Kawai, T..

-

Kawamura, Akiko.

-

Knipp, Delores J..

-

Komiyama, Yutaka.

-

Kosaka, Shunsuke.

-

Lin, Lihwai.

-

Lin, Yen-Ting.

-

Mase, K..

-

Mitsuma, Yasuyuki.

-

Miyahara, Hiroko.

-

More, Surhud.

-

Nakanishi, Ichiro.

-

Namiki, Katsuko.

-

Ono, Yoshiaki.

-

Ouchi, Masami.

-

Price, P. A..

-

Saito, Shun.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shibuya, T..

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Silverman, J..

-

Takata, Tadafumi.

-

Toriumi, Shin.

-

Toshikawa, Jun.

-

Tsukamoto, Asuka.

-

Uchiyama, Yasunobu.

-

Vaquero, J. M..

-

Watanabe, Yusuke.