sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Sidorchuk, M.

Normalized to: Sidorchuk, M.

1 article(s) in total. 51 co-authors. Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Bortsov, V..

-

Brazhenko, A. I..

-

Bubnov, I..

-

Bulakh, E..

-

Coffre, A..

-

Denis, L..

-

Dorovskyy, V. V..

-

Fischer, Georg.

-

GrieƟmeier, J. -M..

-

Ivantyshin, O..

-

Kalinichenko, N..

-

Koliadin, V..

-

Konovalenko, A. A..

-

Koshovyy, V..

-

Koval, Artem.

-

Kozhin, R..

-

Kravtsov, Andrey V..

-

Kravtsov, I..

-

Kuzin, A..

-

Kvasov, G..

-

Lecacheux, A..

-

Lisachenko, V..

-

Litvinenko, G..

-

Lozinsky, A..

-

Melnik, V. N..

-

Mukha, D. V..

-

Mylostna, K..

-

Panchenko, M..

-

Plakhov, M. S..

-

Pylaev, O..

-

Reznichenko, A..

-

Rucker, H. O..

-

Ryabov, V..

-

Shepelev, V..

-

Shevchuk, N..

-

Shevtsova, A. I..

-

Skoryk, A. O..

-

Stanislavsky, A. A..

-

Stepkin, S. V..

-

Ulyanov, O. M..

-

Vashchishin, R..

-

Vasilenko, N..

-

Vasilyev, A..

-

Vasylieva, I..

-

Vasylkivskyi, Y..

-

Vavriv, D..

-

Vinogradov, V..

-

Volvach, Yaroslav.

-

Yerin, S..

-

Zakharenko, V. V..

-

Zarka, P..