sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Saitoh, Takayuki R.

Normalized to: Saitoh, T.

45 article(s) in total. 63 co-authors, from 1 to 16 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Asaki, Yoshiharu.

-

Baba, Junichi.

-

Chun, Kyungwon.

-

Daisaka, Hiroshi.

-

Figer, Don F..

-

Fujii, M..

-

Genda, Hidenori.

-

Habe, Asao.

-

Hidaka, Jun.

-

Hirai, Y..

-

Hosono, Natsuki.

-

Hozumi, Shunsuke.

-

Hwang, J..

-

Ida, Shigeru.

-

Inoue, Susumu.

-

Iono, D..

-

Ishimaru, Yuhri.

-

Jeon, Myoungwon.

-

Kajino, Toshitaka.

-

Kaneko, H..

-

Kato, N..

-

Kawakatu, N..

-

Kim, S. C..

-

Kocsis, Bence.

-

Koda, J..

-

Kokubo, Eiichiro.

-

Komugi, S..

-

Konishi, Masahiro.

-

Koshida, S..

-

Kumamoto, Jun.

-

Kuno, N..

-

Makino, J..

-

Matsui, Hidenori.

-

Merritt, David.

-

Miyoshi, M..

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma-Matsui, Kana.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Nagao, T..

-

Namekata, Daisuke.

-

Okamoto, Takashi.

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Shin, J. W..

-

Suda, Takuma.

-

Tagawa, Hiromichi.

-

Takagi, Toshinobu.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Takahashi, M. I..

-

Takeda, Takaaki.

-

Tanabe, T..

-

Tanikawa, Ataru.

-

Tateuchi, K..

-

Tomisaka, Kohji.

-

Tsuboi, M..

-

Ueda, Junko.

-

Wada, Keiichi.

-

Wakamatsu, K..

-

Wanajo, Shinya.

-

Yamamoto, Satoru.

-

Yoshida, Naoki.

-

Yoshii, Y..

-

Zwart, S. F. Portegies.