sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Rao, C. Koteshwar

Normalized to: Rao, C.

4 article(s) in total. 36 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 6,0.

Co-author(s):

Ateequlla, C. M..

-

Bao, Men-Xian.

-

Chen, Lie-Wen.

-

Danabalan, T. L..

-

Dethard, Peter.

-

Duraichelvan, R..

-

Fu, Hai.

-

Fu, Qijun.

-

Govinda, K. V..

-

Gu, Bo-Zhong.

-

Hu, Q..

-

Jain, R..

-

Jin, Z..

-

Krishnan, A..

-

Li, Ran.

-

Liu, Z. T..

-

Li, X..

-

Li, Zhongmu.

-

Lou, Ke.

-

Lu, Guoliang.

-

Lu, R. -S..

-

Mathur, Pravesh.

-

Nayak, Arvind.

-

Pott, J. -U..

-

Rajeev, R. B..

-

Shankar, N. Udaya.

-

Shen, Feng.

-

Shen, Liyong.

-

Vidyasagar, K..

-

Wang, Sheng.

-

Wu, Michael S..

-

Xu, J. W..

-

Xu, Zhou.

-

Yogi, M. K. S..

-

You, J. Q..

-

Zhang, B..