sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Pakhomov, Yu. V.

Normalized to: Pakhomov, Y.

29 article(s) in total. 75 co-authors, from 1 to 12 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Alexeeva, S. A..

-

Antonyuk, K..

-

Axelsson, M..

-

Beck, P..

-

Belan, Sergei P..

-

Berezhnoy, A..

-

Bolte, Michael.

-

Bondar, N. I..

-

Bondar', N. I..

-

Burlak, Marina.

-

Chen, Y. -M..

-

Chugai, N. N..

-

Churyumov, K. I..

-

Fossati, L..

-

Gorda, S. Yu..

-

Gorynya, N. A..

-

Grebel, E. K..

-

Greiner, Jochen.

-

Grupp, F..

-

Gvaramadze, V. V..

-

Handler, G..

-

Iyudin, A..

-

Jablonka, P..

-

Kallinger, Thomas.

-

Kleshchenok, V. V..

-

Kniazev, A..

-

Kobayashi, Chiaki.

-

Koudelka, O. F..

-

Kozlova, E. A..

-

Kusakin, A. V..

-

Kuschnig, Rainer.

-

Langer, N..

-

Larsson, S..

-

Liu, F. K..

-

Li, X..

-

L├╝ftinger, T..

-

Mangano, V..

-

Mashonkina, L..

-

Matthews, J. A. J..

-

Moffat, Anthony F. J..

-

Neretina, Maria.

-

Nordlander, T..

-

North, P..

-

Pablo, H..

-

Palle, P. L..

-

Pigulski, A..

-

Piskunov, N..

-

Pit, N..

-

Pit', N. V..

-

Ponomarenko, V. O..

-

Popowicz, A..

-

Reva, I. V..

-

Rucinski, Slavek M..

-

Ryabchikova, T..

-

Semenko, E..

-

Shenavrin, V..

-

Shevchenko, V. S..

-

Shi, J. R..

-

Sitnova, T. M..

-

Tan, K. F..

-

Tatarnikov, A. M..

-

Titarenko, A. Yu..

-

Tkachenko, A..

-

Tsymbal, V..

-

Velikodsky, Yu. I..

-

Voziakova, O..

-

Wade, G. A..

-

Weiss, Werner W..

-

Yan, Haojin.

-

Zhai, M..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhou, Z. -H..

-

Zwintz, K..