sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Nagayoshi, R.

Normalized to: Nagayoshi, R.

2 article(s) in total. 50 co-authors. Median position in authors list is 16,5.

Co-author(s):

Bushimata, Takeshi.

-

Choi, Yun-Young.

-

Fujii, T..

-

Hirota, Tomoya.

-

Honma, Mareki.

-

Horiai, K..

-

Imai, H..

-

Imamura, Kayuyoshi.

-

Inomata, N..

-

Ishiguro, M..

-

Ishitsuka, J..

-

Iwadate, Kenzaburo.

-

Jike, Takaaki.

-

Kameya, O..

-

Kamohara, Ryuichi.

-

Kan-ya, Yukitoshi.

-

Kawaguchi, Noriyuki.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kuji, Seisuke.

-

Kurayama, Tomoharu.

-

Manabe, Seiji.

-

Michikami, Tatsuhiro.

-

Miyaji, T..

-

Murakami, Y..

-

Naito, H..

-

Nakagawa, Akiharu.

-

Nakashima, K..

-

Ohsawa, R..

-

Okazaki, Ryo.

-

Okumura, S. K..

-

Omodaka, Toshihiro.

-

Oyama, Tomoaki.

-

Rioja, M. J..

-

Sakai, Satoshi.

-

Sakakibara, S..

-

Sako, S..

-

Sakurai, Y..

-

Sasao, Tetsuo.

-

Sato, Katsuhiko.

-

Sekiguchi, Toyokazu.

-

Shibata, Kazunari.

-

Shimizu, R..

-

Sora, K..

-

Suda, Hiroshi.

-

Takahashi, J..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Watanabe, F..

-

Yamashita, Kazuyoshi.

-

Yoshikawa, Makoto.