sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Mu, Hui-Jun

Normalized to: Mu, H.

16 article(s) in total. 46 co-authors, from 1 to 13 common article(s). Median position in authors list is 2,5.

Co-author(s):

Bai, Yang.

-

Bai, Zhongrui.

-

Cheng, Zhuo.

-

Dong, Yongwei.

-

Fang, Taotao.

-

Fu, J. -N..

-

Gu, Wei-Min.

-

Hou, Shu-Jin.

-

Huang, Biao.

-

Kumar, Raj.

-

Lei, Y. J..

-

Liang, Edison.

-

Liang, Y. C..

-

Lin, D..

-

Lin, Tongyan.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Liu, Tong.

-

Li, X..

-

Li, Zhongmu.

-

Lu, Ju-Fu.

-

Lu, R. -S..

-

Lu, Z. H..

-

Lv, Jing.

-

Lv, Lian-Zhong.

-

Mao, Jirong.

-

Ma, R. Y..

-

Song, C..

-

Sou, Hao.

-

Wang, F. Y..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Wei-Gang.

-

Wang, Xiang-Yu.

-

Wang, Yi.

-

Wu, Jian.

-

Xi, Shao-Qiang.

-

Xu, R. X..

-

Xu, X. W..

-

Yang, Fang.

-

Yi, Sukyoung K..

-

Yi, T. F..

-

Yuan, F..

-

Yu, Hongwei.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zheng, Lin.