sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Ling, Yi

Normalized to: Ling, Y.

7 article(s) in total. 28 co-authors, from 1 to 4 common article(s). Median position in authors list is 2,0.

Co-author(s):

Cao, Z..

-

Chen, Jiansheng.

-

Chen, Xuelei.

-

Cui, Chenzhou.

-

Fan, Dongwei.

-

Fan, Yi-Zhong.

-

He, Boliang.

-

He, Han.

-

Hong, Zhi.

-

Li, Cheng.

-

Li, Shuang-Liang.

-

Liu, C..

-

Liu, Lei.

-

Li, X..

-

Ma, Ding.

-

Mi, L. -G..

-

Shen, Yue.

-

Wang, Charles H. -T..

-

Wang, J. -M..

-

Wan, Wanghui.

-

Wu, Jian.

-

Xiao, Jian.

-

Xu, Lixin.

-

Yang, Soung-Chul.

-

Yin, Shaoyu.

-

Yu, Cong.

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Xiao-Ling.