sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Lin, Xuanbin

Normalized to: Lin, X.

9 article(s) in total. 86 co-authors, from 1 to 7 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Arai, Kenzo.

-

Baccigalupi, C..

-

Bian, Xing.

-

Blair, D..

-

Cai, Rong-Gen.

-

Cai, Zhen-Yi.

-

Cao, Z..

-

Chang, Zhe.

-

Chen, Y. -M..

-

Chu, Q..

-

Ding, You.

-

Donahue, Megan.

-

Dong, Peng.

-

Dong, Q. L..

-

Du, Kai.

-

Fan, Dongwei.

-

Fang, Guan-Wen.

-

Fang, Q..

-

Fan, LuLu.

-

Flaminio, R..

-

Forman, W. R..

-

Gao, J..

-

Gong, Xuefei.

-

He, Xiao-Gang.

-

Hobbs, G..

-

Huang, C. -Y..

-

Huang, J. -S..

-

Huang, Song.

-

Jiang, Bing.

-

Jiang, S..

-

Jiang, Zhenglu.

-

Ji, L..

-

Jones, C..

-

Ju, L..

-

Ju, Peng.

-

Kong, Xianglong.

-

Lau, Yun-Kau.

-

Lin, Lihwai.

-

Liu, C..

-

Liu, Dao-Jun.

-

Liu, Xiang.

-

Li, Y. J..

-

Luo, Ze.

-

Lu, Q. M..

-

Manchester, R. N..

-

Mao, Yi.

-

Ni, Wei-Tou.

-

Nulsen, P. E. J..

-

Pan, Zhizheng.

-

Qiang, Li-e.

-

Reitze, D. H..

-

Roediger, E..

-

Sarazin, Craig L..

-

Shannon, R..

-

Sheng, Zheng-Ming.

-

Shi, J. R..

-

Sun, Ming.

-

Tang, Wenlin.

-

Tang, Y. H..

-

Voit, G. Mark.

-

Wang, Sheng.

-

Wang, Ting-Gui.

-

Wang, Yi.

-

Wan, Xiaoke.

-

Wei, Hao.

-

Wen, Linqing.

-

Willner, S. P..

-

Wu, Lei.

-

Xu, Peng.

-

Xu, S. W..

-

Yuan, Da-Wei.

-

Yuan, Q..

-

Yu, M..

-

Zhang, B..

-

Zhang, F..

-

Zhang, Hongsheng.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, C..

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhong, J. Y..

-

Zhou, Xu.

-

Zhu, J. J..

-

Zhu, X. F..

-

Zhu, Zong-Hong.

-

Zou, Hu.