sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Liao, Bin

Normalized to: Liao, B.

7 article(s) in total. 27 co-authors, from 1 to 6 common article(s). Median position in authors list is 4,0.

Co-author(s):

Chai, Ya-Ting.

-

Cheng, Yi-Wen.

-

Chen, W. P..

-

Gao, Hai-Feng.

-

Han, Ran.

-

Jiang, Bing.

-

Jiang, Linhua.

-

Lei, Wei-Hua.

-

Li, J..

-

Liu, F. K..

-

Liu, Tong.

-

Liu, Yuan.

-

Li, Zhongmu.

-

Ma, S..

-

Moharana, Reetanjali.

-

Ni, Shulei.

-

Wang, F. Y..

-

Wang, Z..

-

Wei, Si-Na.

-

Wu, Qiang.

-

Xia, L. D..

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yang, Xiaohu.

-

Yi, Sukyoung K..

-

Yu, Qingjuan.

-

Zhang, Y. X..

-

Zou, Yuan-Chuan.