sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Kulinich, Yu.

Normalized to: Kulinich, Y.

16 article(s) in total. 59 co-authors, from 1 to 16 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Apunevych, S..

-

Belli, P..

-

Berdina, L. A..

-

Bernabei, R..

-

Bogdan, A..

-

Boiko, R. S..

-

Burgazli, Alvina.

-

Cappella, F..

-

Cerulli, R..

-

Chernyak, D. M..

-

Danevich, F. A..

-

d'Angelo, A..

-

Eingorn, Maxim.

-

Fakhr, Seyed Hossein.

-

Fedorova, E. V..

-

Galashov, E. N..

-

Giuliani, A..

-

Han, Wonyong.

-

Hnatyk, B..

-

Incicchitti, A..

-

Ivashchenko, Ganna.

-

Kobychev, V. V..

-

Kobzar, Oleh.

-

Kraus, H..

-

Kropivyansky, B. N..

-

Kudinova, Alexandra.

-

Laubenstein, M..

-

Marchenko, Valerie V..

-

Marnieros, S..

-

Mikhailik, V. B..

-

Minakov, A. A..

-

Mokina, V. M..

-

Nagornaya, L. L..

-

Nikolaiko, A. S..

-

Nones, C..

-

Novosyadlyj, B..

-

Olivieri, E..

-

Pelykh, V..

-

Poda, D. V..

-

Podviyanuk, R. B..

-

Polischuk, O. G..

-

Sergijenko, O..

-

Shlegel, V. N..

-

Shulga, V. M..

-

Sliusar, V. M..

-

Sushchov, Oleksandr.

-

Taistra, Y. V..

-

Tenconi, M..

-

Torbaniuk, O..

-

Tretyak, V. I..

-

Tsizh, Maksym.

-

Tsvetkova, V. S..

-

Vakulik, V. G..

-

Vasiliev, Ya. V..

-

Vasylenko, A. A..

-

Vasylenko, O..

-

Venhlovska, B..

-

Zhdanov, Valery I..

-

Zhuk, Alexander.