sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Juanjuan, Ren

Normalized to: Juanjuan, R.

1 article(s) in total. 16 co-authors. Median position in authors list is 10,0.

Co-author(s):

Bingqiu, Chen.

-

Chun, Won-Seok.

-

Gaochao, Liu.

-

Haibo, Yuan.

-

Huawei, Zhang.

-

Jianrong, Shi.

-

Maosheng, Xiang.

-

Xiaowei, Liu.

-

Yang, H. -Y..

-

Yonghui, Hou.

-

Yong, Zhang.

-

Yuefei, Wang.

-

Zhijia, Tian.

-

Zhiying, Huo.

-

Zhou, Fang.

-

Zihuang, Cao.