sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Jiang, S.

Normalized to: Jiang, S.

4 article(s) in total. 36 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 6,5.

Co-author(s):

Ahmad, Iftikhar.

-

Berkovits, D..

-

Boonyarak, Chayan.

-

Bordeanu, C..

-

Ding, You.

-

Dong, Q. L..

-

Du, Kai.

-

Ghelberg, S..

-

Hashimoto, Yasuhiro.

-

Hershkowitz, A..

-

He, Xiao-Gang.

-

Huang, C. -Y..

-

Jiang, Bing.

-

Khokhuntod, Pongsak.

-

Lin, Xuanbin.

-

Liu, C..

-

Liu, Xiang.

-

Li, Y. J..

-

Lu, Q. M..

-

Nakanishi, T..

-

Paul, M..

-

Sakamoto, K..

-

Sheng, Zheng-Ming.

-

Shi, J. R..

-

Tang, Y. H..

-

Valenta, A..

-

Wang, Sheng.

-

Wei, Hao.

-

Xu, Mingtian.

-

Yuan, Da-Wei.

-

Yu, M..

-

Zhang, Jun.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhong, J. Y..

-

Zhou, A. -Y..

-

Zhu, J. J..