sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Jia, Y. D.

Normalized to: Jia, Y.

9 article(s) in total. 45 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Aguirre, V. Silva.

-

Bovy, Jo.

-

Braaten, Eric.

-

Cao, Z..

-

Casagrande, L..

-

Chen, Y. -M..

-

Cohen, O..

-

Combi, M. R..

-

Du, Cui-Hua.

-

Fan, Xiaohui.

-

Fan, Z. H..

-

Gombosi, T. I..

-

Gu, Je-an.

-

Hansen, K. C..

-

Hou, Y. H..

-

Jiang, Zhenglu.

-

Jian, L. K..

-

Jing, Y. P..

-

Lesser, Mike.

-

Liang, Xue.

-

Li, Cheng.

-

Liu, C..

-

Luo, A. L..

-

Ma, Jun.

-

Manchester, W. B..

-

Nie, Jian-Yin.

-

Olszewski, Edward W..

-

Peng, Xiaomeng.

-

Ren, J. R..

-

Russell, Christopher M. P..

-

Shen, Shiyin.

-

Vourlidas, A..

-

Wang, J. -M..

-

Wang, Yi.

-

Wu, Zhongzu.

-

Xue, X. -X..

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yang, M..

-

Zhang, Tong-Jie.

-

Zhang, Y. X..

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhao, J. L..

-

Zhou, Xu.

-

Zhou, Z. -H..

-

Zou, Hu.