sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Iwashita, H.

Normalized to: Iwashita, H.

3 article(s) in total. 46 co-authors, from 1 to 3 common article(s). Median position in authors list is 5,0.

Co-author(s):

Asayama, Shin'ichiro.

-

Fujii, Yasunori.

-

Handa, K..

-

Hatsukade, Bunyo.

-

Higuchi, Aya E..

-

Hirota, A..

-

Ichikawa, Kazuhide.

-

Ikarashi, S..

-

Inoue, Hirohiko.

-

Iono, D..

-

Ishikawa, Shin-nosuke.

-

Kawabe, Ryohei.

-

Kimura, Kimihiro.

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kohno, Kotaro.

-

Kuno, N..

-

Maekawa, Jun.

-

Mikoshiba, H..

-

Miyazawa, C..

-

Miyazawa, K..

-

Mizuno, Akira.

-

Motohara, Kentaro.

-

Muraoka, Kazuyuki.

-

Nakajima, Taku.

-

Nakanishi, Koichiro.

-

Nishimura, Atsushi.

-

Noguchi, T..

-

Ogawa, Hideo.

-

Ohta, Kouji.

-

Onodera, S..

-

Ota, Kazuaki.

-

Saito, Tomoki.

-

Saito, Y..

-

Sakai, Takeshi.

-

Suzuki, Kojiro.

-

Tadaki, Ken-ichi.

-

Takahashi, S..

-

Takano, Shuro.

-

Tamura, T..

-

Tamura, Yoshiaki.

-

Ueda, Junko.

-

Umehata, Hideki.

-

Yabe, Kiyoto.

-

Yoshida, Takashi.

-

Yuma, Suraphong.

-

Yun, Min S..