sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Hurusawa, H.

Normalized to: Hurusawa, H.

1 article(s) in total. 39 co-authors. Median position in authors list is 13,0.

Co-author(s):

Ajiki, M..

-

Akiyama, Masayuki.

-

Ando, Hiroyasu.

-

Aoki, Kentaro.

-

Doi, Mamoru.

-

Fujita, Shinobu S..

-

Hayashino, T..

-

Iwamuro, F..

-

Iye, Masanori.

-

Kaifu, N..

-

Karoji, H..

-

Kashikawa, Nobunari.

-

Kobayashi, N..

-

Kodaira, K..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Komiyama, Yutaka.

-

Matsuda, Y..

-

Miyazaki, S..

-

Mizumoto, Y..

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Murayama, T..

-

Nagao, T..

-

Nariai, K..

-

Ohta, Kouji.

-

Okamura, Sadanori.

-

Ouchi, Masami.

-

Sasaki, Toshiyuki.

-

Sato, Y..

-

Sekiguchi, K..

-

Shimasaku, Kazuhiro.

-

Shioya, Y..

-

Tamura, H..

-

Tanaka, I..

-

Taniguchi, Y..

-

Umemura, Masayuki.

-

Yamada, T..

-

Yasuda, Naoki.

-

Yoshida, Michitoshi.