sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Fujiwara, Yoshi

Normalized to: Fujiwara, Y.

4 article(s) in total. 48 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 3,5.

Co-author(s):

Aoki, T..

-

Arima, Noriaki.

-

Arimatsu, Ko.

-

Doi, Mamoru.

-

Ebihara, Yusuke.

-

Hayakawa, Hisao.

-

Ichiki, Makoto.

-

Ikeda, Super-Kamiokande Collaboration: M..

-

Isobe, Hiroaki.

-

Ita, Yoshifusa.

-

Iwahashi, Kiyomi.

-

Kasuga, T..

-

Kataoka, Ryuho.

-

Kawamura, Akiko.

-

Kobayashi, N..

-

Kojima, Yasufumi.

-

Kokubo, Mitsuru.

-

Konishi, Masahiro.

-

Kosaka, Shunsuke.

-

Maehara, H..

-

Mitsuda, Kazuhisa.

-

Mitsuma, Yasuyuki.

-

Morii, M..

-

Morita, M..

-

Mori, Y..

-

Morokuma, Tomoki.

-

Motohara, Kentaro.

-

Nakada, Y..

-

Ohsawa, R..

-

Okumura, S. K..

-

Ootsubo, T..

-

Sako, S..

-

Sarugaku, Yuki.

-

Sato, Mayumi.

-

Shigeyama, Toshikazu.

-

Soda, Jiro.

-

Soyano, Takao.

-

Takahashi, Hiromitsu.

-

Tamazawa, Harufumi.

-

Tarusawa, Kenichi.

-

Tominaga, N..

-

Tsuchiya, Chie.

-

Ueda, Masahito.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Usui, F..

-

Watanabe, J..

-

Yamashita, Takuya.

-

Yoshikawa, Makoto.