sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Dorovskyy, V. V.

Normalized to: Dorovskyy, V.

17 article(s) in total. 75 co-authors, from 1 to 14 common article(s). Median position in authors list is 4,0.

Co-author(s):

Abranin, E. P..

-

Bortsov, V..

-

Brazhenko, A. I..

-

Briand, C..

-

Bubnov, I..

-

Bulakh, E..

-

Carley, E. P..

-

Clarke, B. D..

-

Coffre, A..

-

Denis, L..

-

Dididze, G..

-

Fischer, Georg.

-

Frantsuzenko, A. V..

-

Franzuzenko, A. V..

-

Gallagher, Peter T..

-

GrieƟmeier, J. -M..

-

Ivantyshin, O..

-

Kaiser, M. E..

-

Kalinichenko, N..

-

Khodachenko, M. L..

-

Koliadin, V..

-

Konovalenko, A. A..

-

Koshovyy, V..

-

Koval, Artem.

-

Kozhin, R..

-

Kravtsov, Andrey V..

-

Kravtsov, I..

-

Kuzin, A..

-

Kvasov, G..

-

Lecacheux, A..

-

Lisachenko, V..

-

Litvinenko, G..

-

Lozinsky, A..

-

Mel'nik, Valentin.

-

Melnik, V. N..

-

Morosan, D. E..

-

Mukha, D. V..

-

Mykhaylov, V. A..

-

Mylostna, K..

-

Panchenko, M..

-

Plakhov, M. S..

-

Poedts, Stefaan.

-

Pylaev, O..

-

Reznichenko, A..

-

Rucker, H. O..

-

Rutkevych, B. P..

-

Ryabov, V..

-

Shepelev, V..

-

Shergelashvili, B. M..

-

Shevchuk, M. V..

-

Shevchuk, N..

-

Shevtsova, A. I..

-

Shkuratov, Yu. G..

-

Sidorchuk, M..

-

Skoryk, A. O..

-

Stanislavskii, A. A..

-

Stanislavsky, A. A..

-

Stanislavskyy, A. A..

-

Stepkin, S. V..

-

Thide, B..

-

Tokarsky, P. L..

-

Ulyanov, O. M..

-

Vashchishin, R..

-

Vasilenko, N..

-

Vasilyev, A..

-

Vasylieva, I..

-

Vasylkivskyi, Y..

-

Vavriv, D..

-

Vinogradov, V..

-

Volvach, Yaroslav.

-

Yatskiv, Ya. S..

-

Yerin, S..

-

Zakharenko, V. V..

-

Zaqarashvili, T. V..

-

Zarka, P..