sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Da-Wei, Han

Normalized to: Da-Wei, H.

1 article(s) in total. 20 co-authors. Median position in authors list is 14,0.

Co-author(s):

Bo, Lu.

-

Guo-He, Yin.

-

Jia, H. Y..

-

Juan, Wang.

-

Mao-Shun, Li.

-

Tian-Xiang, Cheng.

-

Wei, Hao.

-

Wei, Liu.

-

Wei-Wei, Cui.

-

Xiao-Yang, Liu.

-

Yan-Hong, Fu.

-

Yan-Ji, Yang.

-

Ya, Zhang.

-

Yi, Ze-Long.

-

Yong, Chen.

-

Yue, Zhu.

-

Yu-Peng, Xu.

-

Yu-Sa, Wang.

-

Yu, Wenfei.

-

Zhong-Yi, Zhao.