sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Corban, G. Jacobs

Normalized to: Corban, G.

1 article(s) in total. 29 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 9,0.

Co-author(s):

Cameron, A. Collier.

-

Champion, D. J..

-

Cruces, M..

-

Dai, S..

-

Feng, Yuxin.

-

Han, J. L..

-

Hobbs, G..

-

Kaczmarek, J. F..

-

Kramer, M..

-

Li, Di.

-

Miao, Chenchen.

-

Nui, J. R..

-

Pan, Zhizheng.

-

Qian, Lei.

-

Qiu, K..

-

Tao, Zhenzhao.

-

Wang, J. -M..

-

Wang, P..

-

Wang, Sheng.

-

Xu, Hao.

-

Xu, R. X..

-

Yuan, Michael J..

-

Yue, Youling.

-

Zhang, Le.

-

Zhang, Shuang Nan.

-

Zhi, Qi-Jun.

-

Zhou, Shuang-Yong.

-

Zhu, M..

-

Zhu, Weiwei.