sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Chertok, I. M.

Normalized to: Chertok, I.

23 article(s) in total. 30 co-authors, from 1 to 17 common article(s). Median position in authors list is 3,0.

Co-author(s):

Abunin, A. A..

-

Abunina, M. A..

-

Afanasyev, A. N..

-

Altyntsev, A. T..

-

Belov, A. V..

-

Egorov, Ya. I..

-

Eselevich, M..

-

Eselevich, V..

-

Fainshtein, V. G..

-

Filippov, B..

-

Grechnev, V. V..

-

Jackson, Brian.

-

Kalashnikov, S. S..

-

Kashapova, L. K..

-

Kiselev, V. V..

-

Kochanov, A. A..

-

Kubo, Yuki.

-

Kurt, V. G..

-

Kuzmenko, I. V..

-

Kuznetsov, Sergey.

-

Meshalkina, N. S..

-

Myshyakov, I. I..

-

Nakajima, H..

-

Prestage, N. P..

-

Rudenko, G. V..

-

Shibasaki, K..

-

Slemzin, Vladimir.

-

Temmer, Manuela.

-

Uralov, A. M..

-

Yushkov, B. Yu..