sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Bao, Jie

Normalized to: Bao, J.

2 article(s) in total. 31 co-authors, from 1 to 2 common article(s). Median position in authors list is 4,5.

Co-author(s):

Chen, Lie-Wen.

-

Dai, C. J..

-

Fu, C. Q..

-

Guan, M..

-

Guo, C..

-

He, Jian-Hua.

-

Hou, L. G..

-

Huerta, Conett.

-

Liao, Guoqiang.

-

Li, Li-Xin.

-

Liu, Ji-Ren.

-

Li, Y. J..

-

Li, Zhongmu.

-

Ma, X. H..

-

Ren, J. R..

-

Rhee, Yong-Joo.

-

Ruan, Xi-Chao.

-

Sun, Yi-Sui.

-

Wang, Z..

-

Xu, S. W..

-

Yang, Chao-Chin.

-

Yuan, Da-Wei.

-

Yu, Zhaolong.

-

Zhang, Jun.

-

Zhang, Xiao-Ling.

-

Zhang, Zhi-Bin.

-

Zhao, Gong-Bo.

-

Zhao, J. L..

-

Zhong, Wuhan.

-

Zhu, Bang-Fen.

-

Zhu, J. J..