sort results by

Use logical operators AND, OR, NOT and round brackets to construct complex queries. Whitespace-separated words are treated as ANDed.

Show articles per page in mode

Abe, Yukiko

Normalized to: Abe, Y.

14 article(s) in total. 97 co-authors, from 1 to 5 common article(s). Median position in authors list is 3,5.

Co-author(s):

Abe-Ouchi, A..

-

Akitaya, H..

-

Arai, A..

-

Arikawa, Y..

-

Bagnoud, V..

-

Carrasco-Casado, Alberto.

-

d'Humi'eres, E..

-

d'Humières, Emmanuel.

-

Do, Phong Xuan.

-

Ehret, M..

-

Fujioka, Shinsuke.

-

Fujita, Takehisa.

-

Fukazawa, Y..

-

Genda, Hidenori.

-

Golovin, D. V..

-

Goto, Yuhei.

-

Hamano, Keiko.

-

Hashimoto, George L..

-

Hayashi, Masahiko.

-

Horikoshi, Masaatsu.

-

Hori, Takafumi.

-

Hosonuma, Takayuki.

-

Ikoma, M..

-

Isogai, M..

-

Itoh, R..

-

Izumiura, H..

-

Kasama, Daisuke.

-

Kawabata, K..

-

Kawahara, Hajime.

-

Kawai, N..

-

Kawamura, Yoshiharu.

-

Kobayashi, Hideyuki.

-

Kochetkov, Yu..

-

Kodama, Tadayuki.

-

Kolev, D..

-

Korneev, Ph..

-

Kubota, Aya.

-

Kunimori, Hiroo.

-

Kuroda, D..

-

Law, Ka-Hei.

-

Lee, S. J..

-

Liu, C..

-

Makishima, K..

-

Matsuo, K..

-

Miyanoshita, Ryo.

-

Morace, A..

-

Morita, H..

-

Moritani, Yuuki.

-

Morokuma, Tomoki.

-

Nagayama, Takumi.

-

Nakai, M..

-

Nakamoto, Jumpei.

-

Nakasuka, Shinichi.

-

Nakata, Chikako.

-

Nakayama, Akifumi.

-

Nishikawa, Yasunari.

-

Nitta, Atsuko.

-

Oasa, Yumiko.

-

Ochiai, Y..

-

Ohshima, Tomohito.

-

Ohsugi, Takashi.

-

O'ishi, R..

-

Okamoto, K..

-

Okumura, S. K..

-

Onishi, Mitsunobu.

-

Ozaki, Tuyoshi.

-

Roth, M. M..

-

Saito, Y..

-

Sakata, S..

-

Santos, J. M. F. dos.

-

Sasada, M..

-

Schaumann, G..

-

Sekiguchi, K..

-

Sentoku, Y..

-

Shiratama, Koichi.

-

Stepanischev, V..

-

Suetsugu, Ryo.

-

Takagi, Yuhei.

-

Takahashi, J..

-

Takahashi, Yuki D..

-

Takaki, Katsutoshi.

-

Takao, Y..

-

Tanaka, Hiroyuki K. M..

-

Tanaka, Yoshiharu.

-

Tikhonchuk, Vladimir.

-

Toyoshima, Morio.

-

Trinh, Phuc V..

-

Uemura, Makoto.

-

Ueno, Issei.

-

Urakawa, Seitaro.

-

Watanabe, Makoto.

-

Yamanaka, Masato.

-

Yogo, A..

-

Yonekura, Yoshinori.

-

Yoshida, Michitoshi.

-

Zahnle, K..

-

Zielbauer, B..